top of page
English Banne.jpg

英 语 老 师

认识生活中不同情景的常用单词,以互动游戏加深记忆。配合全新的拼读模式,让孩子从小不怕英语。能读、能听、能写、能讲!

03 English bg.png

540个英文单词及自然拼读系统

  • 新增海量单词及语句, 涵盖生活各方面。

  • 新增系统性发音词库, 帮助孩子打好英语发音基础。

  • 真人发声, 孩子能ー起朗读, 活学活用。

  • 示范字母正确写法及初级数学概念。

  • 单词问答游戏加深学习记忆。

contents-words_SC.png

英文单词

字母与数字

eng-icon1.png
G13-02-B.gif
G13-02-BOY.gif

英文单词一

eng-icon2.png
G14-FOOD-04.gif
G14-SPORT-03.gif

英文单词二

eng-icon3.png
G15-KITCHEN-05.gif
G15-transport-03.gif

发声学习卡 - 食物篇

eng-icon6.png
W4-FOODNDRINK-01A.jpg
W4-FOODNDRINK-01B.jpg

发声学习卡 - 大自然篇

eng-icon7.png
W5-NATURE-01A.jpg
W5-NATURE-01B.jpg

发声学习卡 - 动物篇

eng-icon8.png
W6-ANIMALS-04A.jpg
W6-ANIMALS-04B.jpg

发声学习卡 - 家居篇

eng-icon9.png
W7-MYHOME-04A.jpg
W7-MYHOME-04B.jpg

发声学习卡 - 城市篇

eng-icon10.png
W8-THETOWN-01A.jpg
W8-THETOWN-01B.jpg

常见英文单词

eng-icon11.png
W16-FLASHCARD6-262A.jpg
W16-FLASHCARD6-262B.jpg

单词考考你一

eng-icon4.png
W17-CHALLENGE1-01-01Q.gif
W17-CHALLENGE1-01-01A.gif

单词考考你二

eng-icon5.png
W18-CHALLENGE2-01-01Q.gif
W18-CHALLENGE2-01-01A.gif

英文自然拼读系统

拼音一览

eng-icon12.png
W9-PHONICS_SOUNDS-27.jpg
W9-PHONICS_SOUNDS-33.jpg

拼音单词

eng-icon13.png
W10-PLAYTIME-01.jpg
W10-PLAYTIME-02.jpg

拼音学习卡 /a/ - /i/

eng-icon14.png
W11-FLASHCARD1-01A.jpg
W11-FLASHCARD1-01B.jpg

拼音学习卡 /j/ - /r/

eng-icon15.png
W12-FLASHCARD2-55A.jpg
W12-FLASHCARD2-55B.jpg

拼音学习卡 /s/ - /z/

eng-icon16.png
W13-FLASHCARD3-111A.jpg
W13-FLASHCARD3-111B.jpg

拼音学习卡 /ai/ - /th/

eng-icon17.png
W14-FLASHCARD4-157A.jpg
W14-FLASHCARD4-157B.jpg

拼音学习卡 /ng/ - /ow/

eng-icon18.png
W15-FLASHCARD5-205A.jpg
W15-FLASHCARD5-205B.jpg
bottom of page